یادمون باشه فرصت ها درگذرن ...زمان چه خوب چه بد میگذره .این ماهستیم که ازش استفاده ببریم یا اینکه در گوشه ای زانو بغل بگیریم