همه میترسند از آمدنت
ولی من
نمیترسم از آمدنت ..
میترسم
از آن روزی که "بیایی " و
چشمانم شرمسار نگاهت شود ....