اگر از الانت لذت نبری...
مطمئن باش از آینده هم لذت نخواهی برد!

پس بخند و گذشته رو رها کن...

چرا که گذشته، در گذشته!

دریافت عکس پست