جملاتی چند از فیلم رسوایی


اونایی که جلوی ادم خم و راست میشن مثه این تیر کمونن.هرچی که بیشتر خم بشه تیری که از این چله در میره زهرآگین تره و  کشنده تره

سلامت تو گمنامیه!
از طناب بالا رفتن که بلد باشی فرقی نمکند چاه یا چاله ،خودت را نجات میدهی

 

گر نگه دار من آن است که میدانم  ///شیشه را دم سنگی ،نگه میدارد

ابروی مسلمان از مسجد هم بالاترست!

خدا پرونده ای که مردم مینویسند را نمیخواند.

همش میگیوییم مردم چه میگویند، نمیگوییم خدا چه میگوید!!!

 

 

 

زیدی به زن فاحشه ای گفت مستی ، هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفت زیدا! هر آنچه گویی هستم ، اما تو آنچنان که مینمایی هستی؟

 

 

 

 

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذشت