صداقت در مقابل سیاست دیگران سادگی ست ؛
سیاست در مقابل صداقت دیگران خیانت ...
 
 دکتر شریعتی

دریافت تصویر پست