مقصود خدا و مصطفی کامل شد

ای اهل ولا،نمازتان کامل شد

در گوش جهان بانگ ولایت پیچید

تا آیه اکملت و لکم نازل شد


عیدتون مبـــــــــــــــــــــارک