گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چیدن می شوند

 که پرواز را فراموش و آسمان را از یاد می برند

پرتاب سنگ کودکی بازیگوش می تواند یادآور پرواز باشد .

پرواز و آسمان را بخاطر بسپار ...


دریافت تصویر پست