بعضى سکوت ها معنا دارند،


...گاهى ساده و گاهى پیچیده؛

اما بعضى از این جماعت،

آنقدر فریاد شنیده اند که،

دیگر معناى ساده ى سکوت را هم، درک نمى کنند!!!

... تقصیر اینهـا نیست؛

تقصیر آنهـایى است که،

همه چیز را فریاد مى زنند...!!!
خوب گـوش کن به سکــوتـهـا!
عــادت نکن که همه ی حـرفهـا را، با صـدا بشنـــوی...!