فقط به خاطر تو!  

  سوار تاکسی بودم، گفتم آقا فلان جا، گفت: به خاطر شما از آن مسیر می روم!

  مادرم گفت: به خاطر من فلان کار را انجام می دهی؟   گفتم: مامان فقط به خاطر تو!

  پدرم گفت: به خاطر من فلان جا می روی؟   گفتم: بله بابا، فقط به خاطر تو! 

همسرم گفت: به خاطر من کمک حالم هستی؟   گفتم: بله، به خاطر تو! 

به فرزندم هم.   من به همه گفتم: فقط به خاطر تو؛ جز به یک نفر! 

شده تا حالا به خدا هم بگویید: خدای من، عزیز دلم،  

باشد فقط به خاطر تو این مصیبت را تحمل می کنم! 

سختی هایش را تنها به خاطر تو به جان می پذیرم! 

فقط به خاطر تو خدای غریبم!