انسانها آفریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود

و

اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند...

دلیل آشفتگی های دنیا این است که:

به اشیاء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گیرند! 

   (نلسون ماندلا)


دریافت تصویر پست