بهترین آدم های زندگی

                 آنهایند که وقتی کنارشان بنشینی

                                                        چایت سرد می شود و دلت گرم...