موفقیت در چند قدمی

برای رسیدن به قله کوه قبل از برداشتن هر ابزاری ،
اول اراده ات را در کوله ات بگذار