خداوندا:
این یکی دعا نیست ،یه خواهشه ،یه التماسه ؛ مهربانی را به قلب ما بازگردان ….

دریافت تصویر پست