یکی امید هستش که خیلی مهم هه و خدا نکنه که امید کسی ناامید بشه که دیگه واقعیت رو به طور کل نادید میگیری
یکی دیگه هم ترس هستش ..واقعا ترس مانع از جلو رفتن و پیشرفت هستش و تنها راه رهایی ازش هم انداختن خودت تو اون موقعیت هستش که ببینی واقعا هم اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد

بله دیگه ..اینجاهاست که توکل و میزانش مطرح میشه :(